Научни постижения

[наука],[знание],[изследване],[природни науки],[социални науки],[приложни науки],[формални науки],[хуманитаристика],[научен метод],[експеримент],[хипотези],[наблюдение],[учени],[лаборатория],[опит]