;
Обучения

Hazmat - Обработка и превоз на опасни товари

infea.bg

от 24.02 в 8:30 ч. до 27.02 в 16:30 ч.

Marstar Maritime Centre


Курсът осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, определени от корабопритежателя, които са натоварени със задължения по класификация, опаковане, обозначаване/етикиране, изготвяне на товарни планове/сегрегация, укрепване, товаро- разтоварните операции и грижата по време на превоза, изготвяне на транспортни документи на опасни, рискови и вредни товари (опасни товари - (ОТ)) в твърда и/или пакетирана форма. В този курс може да се обучават и лица работещи в пристанищата, които са натоварени от пристанищния оператор с организацията и контрола по обработката на тези товари. Курсът включва обучение за свойствата и класификацията на товарите, изискванията към опаковките и етикетирането, сегрегацията им на борда, товарене/разтоварване, грижите за товарите по време на преход, както и мерките за безопасност при работа с тях и за предпазване морето от замърсяване.


Програмата е предвидена да отговори на изискванията за подготовка, посочени в Раздели А-II/1, A-II/2, A-II/3, B-V/b и B-V/c на Конвенцията STCW’78, както е изменена и допълнена, на глава 49 от Кодекса на федералните правила на САЩ и на глава 1.3 от Международния кодекс за опасни товари (IMDG код) за работещите в пристанищата и на националния стандарт за тази подготовка на ИА"МА" от 20.09.2017.