;
Събития

Публична академична лекция „Дейностната перспектива в чуждоезиковото електронно обучение от смесен тип – предизвикателства и нови хоризонти“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, 310 аудитория \u201EПроф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева\u201C Организатор: Изследователски център \u201EКомпютърна и приложна лингвистика\u201C Лектор: доц. д-р Мария Нейкова Участници: студенти и преподаватели към ИЦ \u201EКомпютърна и приложна лингвистика\u201C В лекцията се разглеждат възможностите за повишаване на ефективността на обучението по чужд език чрез прилагане на дейностно-ориентирано обучение в контекста на електронното обучение от смесен тип. Очертават се проблемни области и перспективи за развитие. Доц. д-р Мария Нейкова е дългогодишен преподавател в НБУ. Научните й интереси са в областта на методиката на обучението по английски език. Основните й научни публикации са посветени на въпроси, свързани с развиване на стратегии за четене на научен текст, електронно обучение и прилагане на дейностно-ориентиран подход в обучението по английски език като чужд.