;
Събития

Публична защита на департамент „Администрация и управление“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Зала 20, Корпус 1 Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Докторант: Ваня Банкова Научен ръководител: доц. д-р Юлияна Гълъбинова Научно жури: Председател доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев, НБУ, професионално направление \u2013 3.7. Администрация и управление. Членове: проф. д-р Диана Илиева Копева , УНСС, професионално направление \u2013 3.8. Икономика; проф. д-р Димитър Николов Николов, Селскостопанска академия, професионално направление \u2013 3.8. Икономика; проф. д-р Галина Георгиева Куртева, Бургаски свободен университет, професионално направление - 3.7. Администрация и управление; доц. д-р Иван Йочев Боевски, НБУ, професионално направление \u2013 3.8. Икономика;