;
Събития

Семинар „Анализ на несъответствия в стандарти и спецификации на съвременните IOT платформи“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн във виртуална класна стая Организатор: департамент \u201EИнформатика\u201C Лектор: гл. ас. д-р Росица Голева Целта на това изследване и да се анализират съществуващите стандарти и спецификации на информационни и комуникационни платформи в контекста на унифицирания цифров пазар в Европа. Специално внимание е обърнато на целта да се интегрират съществуващи и бъдещи платформи за управление на води, енергия, градове, земеделие, индустрия и да се идентифицират несъответствията и липсата на адекватни стандарти както и приоритетите при стандартизиране. Цели се да се идентифицират адекватни стъпки за поетапна стандартизация, която ще гарантира съвместната работа, интеграцията, конвергенцията на различни технологични решения. Работата още съдържа анализ на съществуващите решения, принципите на анализ на спецификации и стандарти, координация на крайни потребители на технологичните решения и предложения за поетапна стандартизация.