;
Събития

Семинар „Аналози на някои теореми от екстремална теория на множествата за геометрии над верижни пръстени“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн във виртуална класна стая Организатор: департамент \u201EИнформатика\u201C Лектор: проф. дмн Иван Ланджев В доклада се представят аналози на класическите теореми на Ердьош-Ко-Радо и Шпернер за семейства от подпространства в проективни геометрии на Йелмслев. Горните две теореми се обобщават достатъчно общо за семейства от свободни подпространства. В случая на несвободни подпространства съществуват контрапримери, които показват, че тези теореми не са в сила и формулировките им трябва да бъдат модифицирани. Основни изследователски интереси в областта на: теория на кодирането, крайни геометрии, криптография, комбинаторика, теория на графите Допълнителни изследователски интереси в областта на: абстрактна алгебра (теория на групите, комутативна алгебра), теория на числата, алгебрична геометрия, алгоритми и сложност, теория на информацията Възможности за експертиза в областта на: защита на данни Преподавателски интереси в областта на: линейна алгебра, алгебра, дискретна математика, теория ан кодирането, криптография, комбинаторика, теория на графите, сложност на алгоритми, теория на информацията.