;
Събития

Семинар „Интердисциплинарно проектно обучение по програмиране“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн във виртуална класна стая Организатор: департамент \u201EИнформатика\u201C Лектори: гл. ас. д-р Марияна Райкова, гл. ас. д-р Стоян Боев Желанието ни да подпомогнем усвояването на основни концепции в базови дисциплини за програма \u201EИнформатика\u201C като програмиране и дискретна математика породи идеята да разширим методиката на преподаване по програмиране с групови проекти още в първи курс. Целта на обучението по програмиране, чрез разработването на интердисциплинарни проекти води ефективно до усвояване на нови знания и практически умения за прилагането им. Разработени са четири проекта, които дават възможност на студентите да приложат основни конструкции при решаване на различни проблеми. Гл. ас. д-р Стоян Боев е преподавател в департамент \u201EИнформатика\u201C на Нов български университет от 2007 г. Медалист е от две международни олимпиади по математика през 1996 и 1997 г., защитава магистърска степен по информатика в Софийски университет \u201EСв. Климент Охридски\u201C през 2002 г. и докторска степен по математика в НБУ през 2011 г. Основните му научно-изследователски интереси са в областта на теория на кодирането, крайни геометрии, синтетична геометрия. Води курсове по Дискретна математика, Крайни автомати, Криптография и Аналитична геометрия. Като член на комисията за извънкласна работа по математика към Министерството на образованието и науката е участвал в подготовката и ръководството на националните отбори по математика. Бил е член на комисията по качество на НБУ, директор на програмен съвет и зам.-ръководител на департамент \u201EИнформатика\u201C, а в периода 2017-2020 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ. Гл. ас. д-р Марияна Райкова - През 2005г. завършва магистърска програма по информатика в ПУ \u201EПаисий Хилендарски\u201C с отличие. От 2002 \u2013 2005г. преподава като хоноруван асистент в ПУ \u201EПаисий Хилендарски\u201C по С++, Lisp, Prolog. От 2005 г. до сега работи като разработчик на софтуерни продукти и по-късно ръководител на екип в \u201EУебфактори\u201C ЕООД. През 2007 г. продължава образованието си в докторантура на самостоятелна подготовка с тема в областта на електронното обучение. През 2011 година придобива докторска степен в професионално направление 4.6. \u201EИнформатика и компютърни науки\u201C, научна специалност 01.01.12. \u201EИнформатика\u201C към ПУ \u201EПаисий Хилендарски\u201C. От пролетен семестър на 2010\/2011 учебна година постъпва като хоноруван преподавател в НБУ в курсове от бакалавърска програма \u201EИнформатика\u201C. От пролетен семестър на 2013\/2014 работи като щатен преподавател в НБУ, департамент \u201EИнформатика\u201C.