;
Събития

Семинар „Алгоритми за предсказване на третичната структура на протеини в 3D“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн във виртуална класна стая Организатор: департамент \u201EИнформатика\u201C Лектор: гл. ас. д-р Методи Трайков Познаването на формата на протеините е една от най-важните стъпки в разбирането на техните биологични функции. Доказано е, че едномерната последователност от аминокиселините на протеина еднозначно определя третичната структура на протеина. Голям брой учени се опитват да разработят математически модели и алгоритми за решаване на така наречения \u201EПроблем за нагъване на протеини\u201C, което означава да се предскаже тримерната структура на протеините от основната информация за последователността от аминокиселини. Ще бъдат представени точен и два евристични алгоритми за решаване на проблема в 3D пространството. Методи Трайков е завършил бакалавърска програма \u201EИнформатика\u201C и магистратура със специалност \u201EИнформатика\u201C в Югозападен университет \u201EНеофит Рилски\u201C, Благоевград. Защитил е дисертационен труд на тема \u201EМатематически модели и алгоритми за предсказване на пространствената структура на протеините\u201C в професионално направление 4.6: \u201EИнформатика и компютърни науки\u201C, отново в Югозападен университет \u201EНеофит Рилски\u201C, Благоевград. Научните му интересите са насочени в областта на Биоинформатиката. Автор е на редица публикации в областта на Биоинформатиката. Участвал е в редица национални и международни проекти, и научни форуми, посветени на математиката и информатиката.