;
Събития

Семинар „Критиката на Платон към рекурсивната математическа процедура и пълното изброяване в „Теетет““ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн във виртуална класна стая Организатор: департамент \u201EИнформатика\u201C Лектор: гл. ас. д-р Лъчезар Томов Диалогът \u201EТеетет\u201C на Платон търси определението за знание и природата на знанието. Основен опонент на Сократ тук е големият гръцки математик Теетет, на когото философът посвещава диалога поради героичната му смърт в битка. Критиката на Платон определенията за познание и методите за търсене знание бе анализирана от гледна точка на философията, но не и от гледна точка на математиката. Ние представяме тук такъв анализ и посочваме една основна атака на Платон към рационалистичното схващане за знанието, основано на математическите процедури за откриване на истината. Основни изследователски интереси в областта на: Теория на Управлението, Качество на Софтуера, Управление на проекти  Допълнителни изследователски интереси в областта на: Числени Методи  Възможности за експертиза в областта на: Теория на Управлението, Качество на Софтуера  Преподавателски интереси в областта на: Уеб базирани приложения, клиент-сървър