;
Събития

Публична лекция „Радиочестотни излъчвания: електромагнитна съвместимост и биологични ефекти“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Виртуална класна стая Организатор: департамент \u201EТелекомуникации\u201C Лектор: доц. д-р Анушка Станчева Участници: студенти и преподаватели от департамент \u201EТелекомуникации\u201C От смартфони и други мобилни информационни терминали до потребителска електроника - повечето от нашите \u201Eжизнени помощници\u201C са направени благодарение на развитието на радиокомуникационните технологии. Всички тези устройства, без изключение, излъчват електромагнитни вълни. Не е преувеличено да се каже, че живеем в електромагнитни вълни. Но какъв ефект имат тези електромагнитни вълни върху заобикалящата ни среда и върху самите нас? Разглеждат се две важни области, включващи електромагнитните излъчвания от радиокомуникационни мрежи и радиосъоръжения, електромагнитна съвместимост (ЕМС) и биологични ефекти върху здравето на хората. Важността на тези проблеми в последните години се увеличава пропорционално на нарастването на телекомуникационните приложения, които използват радиочестотния спектър. Има особен интерес към приложения, където приемо-предавателните устройства са разположени близо до човешкото тяло. Значението на тази тематика в последните десетилетия стимулира изследователската работа в тези области и съответното публикуване на редица регулаторни документи, стандарти и препоръки. Магистър, инженер по радиоелектроника. Доктор - Устойчивост към радиосмушения на радиоелектронни средства. Област на професионални интереси - ЕМС анализи, математически модели и прогнозиране; електромагнитна съвместимост (ЕМС) на наземни радиокомуникационни  системи, включително безжични системи, базирани на GSM\/UMTS, , LTE, 5G и други стандарти за мобилни комуникации; измерване на параметри на излъчване и на устойчивост в съответствие с хармонизираните стандарти за ЕМС.