;
Събития

Публична лекция „Интегриране на образователни игри в системи за електронно обучение“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн в \u201EПреподавателско кафене\u201C Организатор: департамент \u201EИнформатика\u201C Лектор: доц. д-р Георги Тупаров Една от съвременните тенденции в обучението е интегрирането на образователни игри и игрови елементи в on-line обучението. Възникват обаче основателните въпроси: Какви инструменти за разработка на игри трябва да се използват и как да се интегрират те в среди за електронно обучение? В лекцията ще бъде представен анализ на възможностите за интеграция на образователни игри и игрови елементи в популярните безплатни среди за електронно обучение с отворен код като фокусът ще бъде насочен към системата Moodle. Ще бъдат разгледани примери за интегриране на образователни компютърни игри и игрови елементи в средата за електронно обучение Moodle. Доц. Георги Тупаров е завършил Техническия университет \u2013 София през 1989 г. като магистър. През 2004 г. защитава дисертационен труд и придобива ОНС \u201Eдоктор\u201C в Техническия университет. През 2007 г. се хабилитира като доцент в професионално направление 4.6 \u201EИнформатика и компютърни\u201C науки. Щатен преподавател в департамент \u201EИнформатика\u201C. Научните му интереси са в областта на информационните системи за електронно обучение, обектно-ориентираното моделиране на дискретни процеси и интегриране на ИКТ в обучението.