;
Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛА

infea.bg

ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1. Организатор и изпълнител на настоящата томбола е ВКУСНА ЯДКА АД, регистрирано при Търговския регистър към АВ с ЕИК 203072601, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, с. Лозен, ул. Райовец № 17.


1.2. Инициативата е с цел увеличение на разпознаваемостта на марката и насърчаване на потребителите на ядки и сушени плодове да закупуват именно продуктите на Вкусна ядка АД.


ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА


2.1.  Играта е валидна на териториите на България;

2.2.  Промоцията ще започне на 22.10.2018г. и завършва на 31.12.2018г., като всеки търговски обект избира сам точно в кой период да се включи в томболата. Периода на участие на всеки включил се в томболата търговски обект е един месец, като съответния период се посочва в специално предоставен от ВКУСНА ЯДКА АД флаер, съдържащ правилата за участие в томболата и съответната награда.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА


3.1. В Томболата могат да вземат участие физически лица с местоживеене на територията на Република България, които са навършили 18 години.

3.2. Потребителите, имащи право да участват в Томболата са Всички потребители, които: 

  • Закупят от търговския обект, участващ в играта ядки и/или семена АЯ  на стойност над 9,99 лева
  • Напишат коректно името и телефона си на гърба на касовата бележка и я пуснат в АЯ КУТИЯТА, разположена в касовата зона на търговския обект.

 

НАГРАДА


4.1.  Печелившите в играта ще се определят чрез томбола. В томболата вземат участие участниците, чиито отговарят на условията на томболата, описани по-горе и са пуснали съответната касова бележка за участие до деня на изтичане на срока на томболата във всеки отделен търговски обект.

4.2. Томболата се провежда в присъствието на тричленна комисия определена със заповед на организатора на играта.

До пет дни, от изтичане на срока на томболата във всеки отделен търговски обект, включил се в инициативата на АЯ, ВКУСНА ЯДКА АД ще се свърже с печелившите от играта, чрез оставения от тях телефон.

Печелившите от томболата ще могат да получат своя ваучер / награда веднага на място в търговския обект, от който са закупили стоките, участващи в играта. Спечеления ваучер за безплатно пазаруване може да се използва само в търговския обект, в който потребителя е участвал в томболата, като ваучерът не важи за тютюневи изделия и алкохолни напитки.

Крайният срок за получаване на наградите е петнадесет календарни дни от оповестяването на печелившите от ВКУСНА ЯДКА АД.

ВКУСНА ЯДКА АД не носи отговорност за неполучени и неизползвани награди в случай, че клиент, печеливш в играта не е посочил коректно своя мобилен номер, свързването с него е било невъзможно или след като не е потърсил наградата си в срок.  

4. 3.  Наградата е под формата на ваучери за безплатно пазаруване на стойност 50 /петдесет/ или 100 /сто/ лева.


ЛИЧНИ ДАННИ


5.1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ. 

6.1. ВКУСНА ЯДКА АД има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това, в случай че констатира злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

6.2. Организаторът може да отстрани участник в томболата, в случай че този участник се опитва да попречи на законното провеждане на играта чрез злоупотреба с право, измама или други нечестни практики. 

 

СПОРОВЕ

7.1 Спорове между ВКУСНА ЯДКА АД и участници в играта се решават съгласно настоящите правила, както и по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ПУБЛИЧНОСТ

8.1 Организаторът се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта да спазва разпоредбите на Закона за Защита на Личните Данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му.

8.4.  ВКУСНА ЯДКА АД в качеството си на организатор на тази игра запазва правото си да променя по всяко време условията за участие и изпълнение, включително евентуалното му прекратяване преди изтичането на упоменатия срок, обещавайки да известява своевременно с информация за нови условия или анулиране на съществуващите такива.